Mokslo tiriamieji darbai ir baigiamieji darbai magistrantams

 

2016/2017 m. m.


1 Tema: Dirbtinės fotosistemos II tyrimas ir modeliavimas DFT metodais

Aprašymas:

Augalai, dumbliai ir melsvabakterės skaldo vandenį ir išgauna deguonį fotosintezės metu deguonies skaldymo centre (OEC – oxygen-evolving center). OEC sintetiniais pakaitalai yra Mn4Ca klasteriai. Tokie klasteriai yra Mn3CaO4-kubanas, Mn3SrO4 ir kt., kurie yra analogiški esantiems II-ojoje fotosistemoje [1]. Darbo tikslas ištirti pasirinktų OEC sintetinių klasterių struktūras ir jų galimus konformerus DFT metodais. Darbe reikės paruošti skaičiavimams nuo keliasdešimt iki kelių šimtų atomų struktūras. Atlikti modeliavimo darbus su Gaussian 09 paketu. Skaičiavimai bus atliekamai superkompiuteriu „Fizika 2000“.
Literatūra
[1] C. Zhang, C. Chen, H. Dong, J. Shen, H. Dau, and J. Zhao, A synthetic Mn4Ca-cluster mimicking the oxygen-evolving center of photosynthesis, Science 348, 690-693 (2015).

Vadovas: doc. Mindaugas Mačernis (mindaugas.macernis@ff.vu.lt), NFTMC B421 kab.


2 Tema: Karotinoidų molekulinių strukturų ir jų spektrų tyrimas

Aprašymas:

Karotinoidai yra paplitę yra paplitę gyvojoje gamtoje, kurių savybės išnaudojamos įvairiuose procesuose[1,2]. Pavyzdžiui likopenų karotinoidai nulemia pomidorų raudoną spalvą [1]. Skirtinguose tirpaluose likopenas gali lemti ne tik raudoną, bet ir gelsvą spalvą. Likopenų spektrinės savybės žinomos pomidoruose, kristaluose ir tirpaluose, bet savybių prigimtis iki galo nėra aiški. Panašius procesus su karotinoidais galima stebėti vežiuose. Karotinoidai taip pat savo funkcijas turi ir lapuose. Darbo tikslas skaičiuoti likopeno ir kitų panašių karotinoidų struktūrines ir spektrines savybes, Ramano spektrus. Reikės modeliuoti dimerines struktūras. Atlikti ab initio skaičiavimus su Gaussian 09 paketu. Skaičiavimai bus atliekamai superkompiuteriu „Fizika 2000“.
Literatūra
[1] Macernis M; Sulskus J; Malickaja S Ruban A; Valkunas L, Resonance Raman Spectra and Electronic Transitions in Carotenoids: A Density Functional Theory Study, J. Phys. Chem. A, 118 (10), 1817–1825 (2014).
[2] Macernis M; Sulskus J; Duffy C; Ruban A; Valkunas L, The Electronic Spectra of Structurally Deformed Lutein, J Phys Chem A 116 (40), 9843–9853 (2012).

Vadovas: doc. Mindaugas Mačernis (mindaugas.macernis@ff.vu.lt), NFTMC B421 kab.


3 Tema: Retinalio molekulės spektrų modeliavimas bakteriodospino baltyme

Aprašymas:

Kvantinės chemijos metodai, tokie kaip DFT, kartu su molekulių mechanika, panaudojant superkompiuterių resursus, leidžia modeliuoti dideles molekulines struktūras, baltymus. Naudojant DFT metodiką galima modeliuoti retinalio molekulę ir Bakteriorodopsino baltymą. Bakteriorodopsino baltymas yra eksperimentiškai tiriamas vienas iš modelinių sistemų, kurią sudaro opsino baltymas ir retinalio molekulė. Baltymas pumpuoja protonus, po to kai retinalis sugeria matomą šviesą. Retinalio molekulė struktūriškai yra puse tipinės karotinoido (betakaroteno) molekulės, kurių spektrinės savybes daugiausia nulemtos polyeninės grandinėlės. Visgi Retinalio sužadintos energijos visiškai skiriasi tiek nuo tipinių karotinoidų, tiek nuo polieno molekulių [1]. Darbo tikslas ištirti kaip ir kurios retinalio struktūrinės dalys nulemia kitokias spektrines savybes, bei kaip molekulei daro įtaką aplinkui esanti baltymo struktūra. Darbe reikės paruošti 2 tūkst. atomų baltymų struktūras AMBER paketui. Atlikti DFT skaičiavimus su Gaussian 09 paketu. Skaičiavimai bus atliekamai superkompiuteriu „Fizika 2000“.
Literatūra
[1] Kietis BP, Macernis M, Sulskus J, Valkunas L, Estimation of the permanent dipole moment of Bacteriorhodopsin, Lith. J. Phys. 50, 451–462 (2010).

Vadovas: doc. Mindaugas Mačernis (mindaugas.macernis@ff.vu.lt), NFTMC B421 kab.


4 Tema: Akcijų kainos kintamumo statistinių savybių, priklausančių nuo išorinių ir vidinių rinkos fluktuacijų sąveikos, tyrimas

Aprašymas:

Akcijų kainos kintamumo arba absoliučios grąžos laipsninės statistinės savybės dažnai aiškinamos sudėtinga prekiautojų nuomonių ir nuotaikų dinamika, kuri aprašoma įvairiais agentų modeliais. Dauguma tų modelių yra atsieti nuo išorinio triukšmo, kuris neišvengiamai vaidina svarbų vaidmenį, kai analizuojame akcijų prekybos empirinius duomenis. VU TFAI Vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje pasiūlytas suderintas stochastinis ir agentų finansų rinkų modelis yra būdas spręsti vidinio ir išorinio triukšmo sąveikos problemą. Kaip šie skirtingi triukšmo finansuose šaltiniai veikia stebimus empirinius duomenis, yra labai svarbus teorinis ir praktinis klausimas. Darbas skirtas interpretuoti konkrečius empirinius duomenis remianti pasiūlytu finansų rinkų modeliu.

Vadovas: dr. Vygintas Gontis (vygintas@gontis.eu), NFTMC A433 kab.


5 Tema: Bangų sklidimo konstantos apvaliame sočiai įmagnetintame feritiniame bangolaidyje

Aprašymas:

Darbo tikslas. Cilindrinėje koordinačių sistemoje užrašyti dispersinę lygtį bangoms, sklindančioms lygiagrečiai bangolaidžio ašiai sočiai įmagnetintoje feritinėje terpėje. Sukurti kodą uždavinio tikrinių verčių radimui ir ištirti sklidimo konstantų prieklausas nuo įmagnetinančio lauko stiprio. Kodą parašyti FORTAN arba MATLAB terpėje.
Tikėčiausi rezultato: kursiniam darbui: susipažinti su Maksvelo lygčių sprendimo metodais, išvesti reikalingą dispersinę lygtį, įsisavinti kompleksinių lygčių sprendimo metodus, sukurti kodą dispersinei lygčiai spręsti, pagal preliminarius rezultatus paruošti pranešimą studentų mokslinei konferencijojai (2017 m pradžia). Baigiamajam darbui padaryti sklidimo konstantų prieklausų nuo įmagnetinančio lauko stiprio tyrimą ir vizualizuoti bangų su mažiausiomis sklidimo konstantomis kuriamus elektrinį ir magnetinį laukus.

Vadovas: doc. Juozas Bučinskas (juozas.bucinskas@ff.vu.lt), FF 310 kab.


6 Tema: Elektromagnetinių bangų sklaida daugiasluoksniu cilindru, kurio koncentriniuose sluoksniuose išdėstyti plonesni cilindrai iš idealiai laidžios arba izotropinės dielektrinės medžiagos

Aprašymas:

Darbo tikslas. Maksvelo lygčių sprendinius cilindrų viduje susiūti su sprendiniu cilindrų išorėje, pritaikant cilindrinių funkcijų sudėties formules. Sukurti uždavinio sprendimo kodą, įgalinantį apskaičiuoti elektrinį ir magnetinį laukus bet kuriame erdvės taške, o taip pat visos cilindrų sistemos ir atskirų sluoksnių sklaidos ir sugerties skerspjūvius. Kodą parašyti FORTAN arba MATLAB terpėje.
Tikėčiausi rezultato: kursiniam darbui: Maksvelo lygčių sprendinys ir kodas;
pranešimas studentų mokslinėje konferencijoje (2017 m pradžia); baigiamajam darbui padaryti laukų pasiskirstymo ir sugerties cilindriniuose sluoksniuose savybių teorinį tyrimą.

Vadovas: doc. Juozas Bučinskas (juozas.bucinskas@ff.vu.lt), FF 310 kab.


7 Tema: Elektromagnetinių bangų sklaida baigtiniu metalinių rutulių rinkiniu

Aprašymas:

Darbo tikslas: Tikslų Maksvelo lygčių sprendinį užrašyti pritaikant sferinių harmonikų centro perkėlimo formules. Sukurti uždavinio sprendimo kodą, įgalinantį apskaičiuoti elektrinį ir magnetinį laukus bet kuriame erdvės taške, o taip pat visos rutulių sistemos sklaidos skerspjūvį. Kodą parašyti FORTAN arba MATLAB terpėje.
Tikėčiausi rezultato: kursiniam darbui: Maksvelo lygčių sprendinys ir kodas;
pranešimas studentų mokslinėje konferencijoje (2017 m pradžia); baigiamajam darbui padaryti laukų pasiskirstymo ir sklaidos skerspjūvio savybių teorinį tyrimą.

Vadovas: doc. Juozas Bučinskas (juozas.bucinskas@ff.vu.lt), FF 310 kab.


8 Tema: Elektromagnetinių bangų sklaida baigtiniu dielektrinių rutulių rinkiniu

Aprašymas:

Darbo tikslas: Tikslų Maksvelo lygčių sprendinį užrašyti pritaikant sferinių harmonikų centro perkėlimo formules. Sukurti uždavinio sprendimo kodą, įgalinantį apskaičiuoti elektrinį ir magnetinį laukus bet kuriame erdvės taške, o taip pat visos rutulių sistemos sklaidos skerspjūvį ir atskirų rutulių ir visos sistemos sugerties skerspjūvius. Kodą parašyti FORTAN arba MATLAB terpėje.
Tikėčiausi rezultato: kursiniam darbui: Maksvelo lygčių sprendinys ir kodas;
pranešimas studentų mokslinėje konferencijoje (2017 m pradžia); baigiamajam darbui padaryti laukų pasiskirstymo ir sklaidos bei sugerties skerspjūvių savybių teorinį tyrimą.

Vadovas: doc. Juozas Bučinskas (juozas.bucinskas@ff.vu.lt), FF 310 kab.


9 Tema: Poliaroninių eksitonų būsenų evoliucija šviesą surenkančiuose baltymuose

Aprašymas:

Į baltymą pataikęs fotonas sužadina koherentinę eksitoninę būseną – kvantinį šviesai jautrių tarpusavyje sąveikaujančių molekulių sužadinimą. Dėl šių molekulių elektroninio sužadinimo sąveikos su ją supančio baltymo konformacine posisteme (baltymo deformacija) bendra eksitono ir baltymo būsenos energija pažemėja – formuojasi polaroninė eksitono būsena [1]. Šia tema, remiantis žinomais eksperimentiniais duomenimis bakteriniam anteniniam kompleksui LH3, siekiama sužinoti, kaip evoliucionuoja polaroninės būsenos ir koks galėtų būti jų vaidmuo fotosintezės šviesos surinkime. Matematinis pagrindas: Netiesinė Šredingerio lygtis ir Redfield relaksacijos teorija [2].
Literatūra:
1. M. Pajusalu, M. Ratsep, G. Trinkunas, A, Freiberg. Davydov Splitting of Excitons in Cyclic Bacteriochlorophyll a Nanoaggregates of Bacterial Light-Harvesting Complexes between 4.5 and 263 K. ChemPhysChem. 2011, 12, 634-644.
2. L. Valkunas, D. Abramavicius and T. Mancal. Molecular Excitation Dynamics and Relaxation. Quantum Theory and Spectroscopy. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 447p. 2013

Vadovas: dr. Gediminas Trinkūnas (gediminas.trinkunas@ftmc.lt), tel. 868672957/2431202/FTMC vietinis 2252, NFTMC D217 kab.


10 Tema: Fotosintezės aparato adaptacijos prie skirtingos apšvitos modeliavimas

Aprašymas:

Fotosintezės aparatas sugeriantis šviesą yra sudarytas iš I-osios ir II-osios fotosistemų (FS I irFS II), įteptų į tilakoidų membraną, esančią ląstelių organelių chloroplastų vuduje. Tos fotosistemos pasižymi unikaliomis prisitaikymo prie išorinių salygų sąvybėmis. Kai fotonų patenkančių į šviesą surenkančius anteninius kompleksus srautas viršija sužadinimų vertimo atskirtais krūviais reakciniame centre spartą, įsijungia apsauginės funkcijos, kurios pasireiškia sužadinimų gaudyklių antenoje susidarymu ar anteninių komplesų persiskirtymu tarp fotosistemų. Šios temos tikslas yra, remiantis nesenai pasiūlytu fliuktuacinės antenos modeliu [1] ir visa eile žinomų tilakoidų fluorescencijos gesimo kinetikos eksperimentinių duomenų, atpažinti tilakoidų membranos kaitos, vykstančios adaptacijos metu, mechanizmus. Matematinis pagrindas: Difuzijos lygties trupmeninės dimensijos erdvėje sprendinių analizė.
Literatūra:
1. J. Chmeliov, G. Trinkunas, H. van Amerongen, L. Valkunas. Light Harvesting in a Fluctuating Antenna. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8963−8972.
2. R. E. Blankenship, Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Wiley-Blackwell, 295p. 2014.

Vadovas: dr. Gediminas Trinkūnas (gediminas.trinkunas@ftmc.lt), tel. 868672957/2431202/FTMC vietinis 2252, NFTMC D217 kab.


11 Tema: DNR konformacijų dinamika

Aprašymas:

Nukleobazės, sudėtinės DNR dalys, pasižymi labai mažu fluorescensijos kvantiniu našumu. Tačiau sintetinis adenino analogas 2-aminopurinas, kurio fluorescensijos kvantinis našumas yra keliomis eilėmis didesnis, įgalina DNR su pakeistais adeninais registruoti sudėtingą fluorescencijos gesimo kinetiką ir interpretuoti ją, kaip spektroskopinį DNR konformacijų dinamikos zondavimą vienos bazės matmenų mąstelio aplinkoje [1]. Šia tema, remiantis žinomais eksperimentiniais duomenimis dinukleotidams [2 ], siekiama paaiškinti ištęstos eksponentės pavidalo fluorescensijos kinetikos prigimtį. Matematinis pagrindas: Difuzijos lygties trupmeninės dimensijos erdvėje sprendinių analizė.
Literatūra:
1. A.C. Jones and R.K. Neely. 2-aminopurine as a fluorescent probe of DNA conformation and the DNA-enzyme interface. Q. Rev. Biophys., 2015, 48, 244–279.
2. O. J.G. Somsen, G. Trinkunas, M. N. de Keijzera, A. van Hoeka, H. van Amerongen. Local diffusive dynamics in DNA. A time-resolved fluorescence and molecular-dynamics study of dinucleotides with 2-aminopurine. J. Luminescence. 2006, 119–120, 100–104.

Vadovas: dr. Gediminas Trinkūnas (gediminas.trinkunas@ftmc.lt), tel. 868672957/2431202/FTMC vietinis 2252, NFTMC D217 kab.


12 Tema: Eksitoninių ir krūvio atskyrimo būsenų sąveika molekuliniuose dariniuose

Aprašymas:

Molekuliniuose dariniuose, jei tarpmolekulinė sąveika yra pakankamai stipri, elektroniniams sužadinimams aprašyti yra pasitelkiamas Frenkelio eksitono modelis [1]. Tačiau nagrinėjant eksperimentinius duomenis, gautus matuojant sužadinimo dinamiką fotosintetiniuose kompleksuse, atsiranda daug argumentų (tiesioginių ir netiesioginių), demonstruojančių, jog greta Frenkelio eksitonų sistemoje gali būti generuojamos ir vadinamosios atskirtų krūvių būsenos. Šios būsenos vaidina svarbų vaidmenį krūvininkų fotogeneracijos procesuose (kaip antai saulės energijos akumuliavimo metu tiek dirbtinėse sistemose, tiek ir fotosintetiniuose reakciniuose centruose), tačiau yra nemažai argumentų galvoti, jog šios būsenos vaidina gana svarbų vaidmenį ir anteniniuose kompleksuose, nors juose tiesioginės krūvio generacijos nevyksta. Šio darbo tikslas – formuluoti ir išvystyti teorinį modelį, kuris atsižvelgtų į galimą eksitonų ir krūvio atskyrimo būsenų sumaišymą molekulinių darinių sužadinimo metu.
Literatūra
1. H. van Amerongen, L. Valkunas, R. van Grondelle. Photosynthetic Excitons, World Scientific Co., Singapore, 2000.

Vadovas: prof. Leonas Valkūnas (leonas.valkunas@ff.vu.lt), tel. 869844472, FF 508 kab.


13 Tema: Sužadinimo dinamikos modeliavimas hibridiniuose perovskitų kristaluose

Aprašymas:

Hibridiniai organiniai perovskitiniai dariniai pasižymi labai didele kvantine krūvininkų fotogeneracijos išeiga. Dėl šios priežasties tikimasi juos panaudoti kuriant organinius saulės energijos akumuliavimo įrenginius. Šiuo metu atliekami labai intensyvūs tokių darinių elektroninio sužadinimų dinamikos tyrimai, siejant juos su krūvininkų generacijos mechanizmais šiuose dariniuose. Šio darbo tikslas – teoriškai aprašyti spektrų pokyčių dinamiką, gautą keičiant aplinkos temperatūrą ir žadinimo intensyvumą. Eksperimentiniai rezultatai, kurie bus analizuojami, yra paskelbti šiais metais [1] arba dar net nepaskelbti. Modeliuojant eksperimente stebimus reiškinius reikės tiek analiziškai formuluoti atitinkamas kinetines lygtis, tiek ir skaitmeniškai jas spręsti.
Literatūra
1. Wang, H., Valkunas, L., Cao, T., Whittacker-Brooks, L., Fleming, G. R. Coulomb screening and coherent phonon in methylammonium lead iodide perovskites. J. Phys. Chem. Lett.7: 3284-3289, 2016.

Vadovas: prof. Leonas Valkūnas (leonas.valkunas@ff.vu.lt), tel. 869844472, FF 508 kab.


14 Tema: CERN Kompaktiškojo miuonų solenoido (CMS) eksperimento duomenų tyrimas

Aprašymas:

CERN Didžiajame hadronų greitintuve su didele energija sudaužiant protonus susidaro sąlygos protonuose esančių sudėtinių dalelių („partonų“) sąveikai. Susidaro trumpai gyvuojančios dalelės (tame tarpe – Z, W ar Higso bozonai), kurios skyla į stabilesnes daleles, stebimas Kompaktiškojo miuonų solenoido detektoriumi. Analizuojant protonų susidūrimų duomenis pagal nustatytus kriterijus atrenkami susidūrimai, kuriuose galimai susidarė tiriama dalelė. Darbo tikslas būtų pasirinkto signalo eksperimentiškai stebėtų įvykių nagrinėjimas ir gaunamų rezultatų lyginimas su teorijos numatomomis vertėmis. Galimi tokie tyrimai: kvarko ir antikvarko anihiliacija į neutralų bozoną, daugiačiurkšliai („multijet“) ir fotono-čiurkšlės įvykiai, Higso bozono skilimas į tau daleles. Darbui atlikti reikia būti susipažinus su Linux operacine sistema ir gerų C++ programavimo įgūdžių.

Vadovas: dr. Andrius Juodagalvis (andrius.juodagalvis@tfai.vu.lt), NFTMC A408 kab.


15 Tema: Džiūstančio molekulių tirpalo lašo nuosėdų struktūrų modeliavimas

Aprašymas:

Ant paviršiaus džiūstant lašui, jo viduje link krašto susidaro srovės, kurios nešdamos tirpalo daleles ant paviršiaus formuoja ivairiausias jų struktūras [1]. Šis reiškinys, žinomas “kavos ratilų” pavadinimu, pastaruoju metu yra labai intensyviai tiriamas. Šio darbo tikslas yra modeliuoti ir išmokti valdyti molekulių nuosėdų struktūras. Darbas susijęs su eksperimentais, vykdomais FTMC Nanoinžinerijos skyriuje. Matematinis pagrindas: Hidrodinamikos lygčių sprendimas.
Literatūra:
1. X. Man and M. Doi. Ring to Mountain Transition in Deposition Pattern of Drying Droplets. Phys.Rev.Lett. 116 (2016) 066101.

Vadovas: dr. Gediminas Trinkūnas (gediminas.trinkunas@ftmc.lt), tel. 868672957/2431202/FTMC vietinis 2252, NFTMC D217 kab.


16 Tema: Nuo laiko priklausantis variacinis metodas: netiesinė elektron-virpesinė sąveika

Aprašymas:

Vadovas: prof. Darius Abramavicius (darius.abramavicius@ff.vu.lt), FF 314 kab..


17 Tema: Tarpelektroninė sąveika kristalinėse medžiagose

Aprašymas:

Vadovas: prof. Darius Abramavicius (darius.abramavicius@ff.vu.lt), FF 314 kab..


18 Tema: Dvigubų sužadinimų 3D spektroskopija

Aprašymas:

Vadovas: prof. Darius Abramavicius (darius.abramavicius@ff.vu.lt), FF 314 kab..


19 Tema: Tarpmolekulinių sąveikų modeliavimas

Aprašymas:

Vadovas: prof. Darius Abramavicius (darius.abramavicius@ff.vu.lt), FF 314 kab..


20 Tema: Tarpmolekulinių sąveikų modeliavimas

Aprašymas:

Vadovas: prof. Darius Abramavicius (darius.abramavicius@ff.vu.lt), FF 314 kab..


21 Tema: Tiesioginės sąveikos tarp viršūninio kvarko ir Higgso bozono paieška su CMS detektoriumi prie LHC, CERN

Aprašymas:

2012 metais buvo atrasta nauja dalelė, kurios sąvybės labai primena Higgso bozoną. Vienas iš kertinių būdų pagaminti Higgso bozonus yra sujungti gliuonus per efektinį viršūninių kvarkų mazgą, kurio tiesiogiai nematome. Vienintelis būdas išsiaiškinti šią sąveiką pilnai yra atrasti Higgso bozoną gimstantį kartu su viršūninių kvarkų pora, t.y. pamatyti tiesioginę sąveiką. Viršūninio kvarko ir Higgso bozono sąveikos tiesioginis atradimas yra neišvengiamas remiantis šiandieniniu Standartinio Modelio supratimu. Bet koks nukrypimas nuo laukiamų rezultatų reikštų naujų dalelių egzistavimą.

Vadovas: dr. Aurelijus Rinkevičius (Aurelijus.Rinkevicius@cern.ch), 6/R-031 CERN, +41 22 76 79363.
(Kaip VU vadovas – dr. Andrius Juodagalvis (andrius.juodagalvis@tfai.vu.lt), NFTMC A408 kab.)


22 Tema: Prototipinės ir pirmosios fazės FPIX detektoriaus surinktų duomenų analizė

Aprašymas:

2017 metais CMS detektorius, CERN, atliks pirmosios pakopos puslaidininkinės pixel sistemos/detektoriaus atnaujinimo darbus. Norint pasiruošti duomenų analizei bei jų rinkimui (DAQ), 2014 metais buvo idiegta prototipinė pilotinių ašmenų sistema (pilot blade system). Būsimasis atnaujinimas ir pilotinė sistema reikalauja surinktų duomenų analizės, kad būtų įmanoma įvertinti puslaidininkinių modulių veikimą, geometrinį dalelių atpažinimą, duomenų rinkimo efektyvumą ir kitas DAQ problemas. Priekinė pikselinė sistema (Forward pixel detector, FPIX) yra viena svarbiausių CMS detektoriaus sudedamųjų dalių ir yra patalpinta prie pat protonų susidūrimo taško.

Vadovas: dr. Aurelijus Rinkevičius (Aurelijus.Rinkevicius@cern.ch), 6/R-031 CERN, +41 22 76 79363.
(Kaip VU vadovas – dr. Andrius Juodagalvis (andrius.juodagalvis@tfai.vu.lt), NFTMC A408 kab.)


23 Tema: Ftalocianino ir karotenoido komplekso elektroninio spektro modeliavimas

Aprašymas:

Ftalocianino ir karotenoido molekulės sujungtos skirtingais tilteliais – susintetintos dirbtinės struktūros pasižyminčios sudėtinga elektroninio krūvio ir sužadinimo energijos pernaša tarp kompleksą sudarančių dalių. Pernašos mechanizmai nėra aiškūs. Darbo tikslas kvantinės chemijos metodais modeliuoti atskirų sistemos dalių ir komplekso elektroninius spektrus, ištirti tiltelio įtaką sistemos elektroniniam spektrui. Pradžioje bus taikomi pusempiriai metodai, bus naudojamos superkompiuteryje ir darbinėse stotyse turimos programos. Ateities tikslas – pritaikyti sistemoms tirti daugiakonfigūracinį metodą pusempirio metodo pagrindu.
Literatūra:
Miroslav Kloz, Smitha Pillai, Gerdenis Kodis, Devens Gust, Thomas A. Moore, Ana L. Moore, Rienk van Grondelle, and John T. M. Kennis. Carotenoid Photoprotection in Artificial Photosynthetic Antennas. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7007–7015.
Tema tinkama tiek I tiek II pakopos studento teorinio modeliavimo darbui (darbo tikslai bus koreguojami pagal studijų programos pakopą).

Vadovas: prof. Juozas Šulskus (juozas.sulskus@ff.vu.lt), tel.: 2366049, FF 310 kab., NFTMC B421 kab.